เมนูหลัก

ศท013สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700202, ศท013
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-17:0080-505147C61610W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร10:00-12:00ศร303125C60600W    
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์15:00-17:0080-404147C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 อังคาร13:00-15:0080-410147C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร13:00-15:0080-403147C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C39390W    
  ศุกร์13:00-15:0080-410147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  07 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110C67670W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-401147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์เวลิกา มามูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร13:00-15:0080-504147C60600W    
  ศุกร์13:00-15:0080-403147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  09 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110C67670W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  10 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  ศุกร์15:00-17:0080-502147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ธีรภัทร จิโน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร10:00-12:00ศกฬ โซน B110C603030W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร303125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร13:00-15:0080-304147C60573W    
  ศุกร์13:00-15:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  13 อังคาร10:00-12:00ศร403125L60573W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร403125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์08:00-10:00TBA(วิทย์)105C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มเรียน มีข้อสงสัยติดต่อคณะศิลปศาสตร์
  15 จันทร์08:00-10:00TBA(วิทย์)105C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ เรียน1110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มเรียน มีข้อสงสัยติดต่อคณะศิลปศาสตร์
  16 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110C60546W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร303125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 อังคาร08:00-10:00ศร303125C60537W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร303125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์จิราภา สุภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร15:00-17:0080-304147C75750W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ไตรแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 อังคาร10:00-12:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  ศุกร์10:00-12:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  20 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110C68671W    
  พฤหัสบดี15:00-17:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  21 อังคาร15:00-17:0080-502147C62620W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  22 อังคาร15:00-17:00ศร303125C64604W    
  ศุกร์15:00-17:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  23 อังคาร13:00-15:00ศร303125C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  24 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110L60591W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร303125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร16:00-18:00N103:811811C54531W    
  ศุกร์16:00-18:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
29-29-0
22-22-0
47-2-45
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
3 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผพ+ผส+ผพ เทียบ
  02 จันทร์08:00-10:00N204:811811C40355W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
35-28-7
7-7-0
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป41-70+อป
  03 จันทร์10:00-12:00N203:811811C40400W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 140-40-0
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป1-40
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication;
physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47