เมนูหลัก

ศท014การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
Information Searching for Academic Study
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ตล362
รายวิชาเทียบเท่า:ศท014, 10700401
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00สังคม 106102C805228W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร204125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร13:00-15:0080-501147C85841W    
  ศุกร์13:00-15:0080-501147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 อังคาร10:00-12:0080-501147C804337W    
  ศุกร์10:00-12:0080-501147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์10:00-12:00302/2 : 801801C1159520W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00302/2 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 2
ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 2
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี 4
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
76-68-8
3-3-0
8-1-7
22-21-1
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00405716C45432W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00405716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
สำรองให้:การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 1 ขึ้นไป
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 1 ขึ้นไป
35-20-15
35-4-31
35-5-30
45-10-35
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine)
การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
Fundamental knowledge of information; use of information resources with an emphasis on the Internet access; access means of library information databases and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation and how to make
an effective use of desired information; citing references and making bibliographies for academic papers.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47