เมนูหลัก

ศท014การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
Information Searching for Academic Study
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ตล362
รายวิชาเทียบเท่า:ศท014, 10700401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00ศร201_2125C80737W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร201_2125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์นิภาพรรณ ใจหาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร13:00-15:00ศร201_1125C806416W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร201_1125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 อังคาร15:00-17:00ศร306125C804238W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร306125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์มารุต สิงห์โทราช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 อังคาร08:00-10:00ศร306125C39390W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร306125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
อาจารย์สุจิรา อัมรักเลิศ
อาจารย์อาจารย์พิเศษ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  05 อังคาร08:00-10:00ศร403125C804040W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร403125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์นิภาพรรณ ใจหาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 จันทร์15:00-17:00ศร302125C80773W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร302125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 อังคาร08:00-10:00ศร201_2125C90891W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร201_2125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มารุต สิงห์โทราช
นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 จันทร์13:00-15:00TBA(วิทย์)105C80080W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-15:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 จันทร์13:00-15:00สังคม 106102C806812W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  10 อังคาร10:00-12:0080-504147C63630W    
  ศุกร์10:00-12:0080-504147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ รหัส 63 เท่านั้น
  11 อังคาร10:00-12:00ศร301125C78780W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร301125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์มารุต สิงห์โทราช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ รหัส 63 เท่านั้น
 แพร่
  01 จันทร์13:00-15:00302/2 : 801801C1201137W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00302/2 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม
นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
เศรษฐศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป
18-17-1
12-12-0
21-21-0
9-9-0
17-16-1
21-20-1
5-1-4
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
31 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00305716C401723W    
  ศุกร์10:00-12:00305716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
สำรองให้:การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
40-0-40
40-16-24
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine)
การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
Fundamental knowledge of information; use of information resources with an emphasis on the Internet access; access means of library information databases and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation and how to make
an effective use of desired information; citing references and making bibliographies for academic papers.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47