เมนูหลัก

ศท305ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
History and Development of Lanna
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700103, ศท305
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-10:00N204:811811C50482W    
  จันทร์08:30-10:00N204:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 2
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1
12-10-2
30-30-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
27 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 เสาร์08:00-11:00TBA(แพร่)TBAC1569W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 110-6-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รศ2ปี
Course Description
ความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเป็นมาของล้านนา พัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

Importance of local history; background of Lanna; development of politics, economy, society and culture of Lanna from the ancient time to present.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47