เมนูหลัก

สศ492สัมมนา
Seminar
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:00AT 1308112C10010W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับวิชาเอกสัตว์ปีก หลักสูตรเก่า56
  02 พุธ13:00-15:00AT 1412112C1037W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับวิชาเอกการผลิตสุกร หลักสูตรเก่า56
  03 พุธ13:00-15:00AT 1413112C1037W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับวิชาเอกโคนมและโคเนื้อ หลักสูตรเก่า56
Course Description
ให้นักศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางด้านสัตวศาสตร์เพื่อนำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

Students study and analyze the topics of interest in animal science, and present and discuss in class with the consence of program coordinator

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47