เมนูหลัก

ทพ365การจัดการดินและน้ำทางการเกษตร
Agriculture Soil and Water Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00FP101:813813C30273W    
  พฤหัสบดี08:00-09:00FP101:813813C      
  อังคาร16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 327-27-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00305716C20119W    
  พฤหัสบดี07:00-10:00LAB4701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 320-9-11
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การเตรียมดินเพื่อปลูกพืช แหล่งน้ำ การป้องกันและการชะล้างดิน ความต้องการน้ำของพืช เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการให้น้ำ การออกแบบระบบการให้น้ำ รวมทั้งการระบายน้ำในฟาร์มพืช

Preparation of soil for crops, water resources, protection and soil erosion, water needs of plants, equipment and methods of irrigation, the design of the water including drainage in farm crops.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47