เมนูหลัก

ทพ494สัมมนา
Seminar
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี19:00-21:00TBA(แพร่)TBAL15132W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 413-13-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 1073W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 410-6-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ให้นักศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือพืชศาสตร์ โดยค้นคว้ารวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ จากเอกสารวิชาการ เช่น หนังสือ วารสาร (ตีพิมพ์เผยแพร่ ไทย-อังกฤษ) สื่ออิเลคทรอนิกส์ และอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น เพื่อสรุปเนื้อหาในเรื่องดังกล่าว เรื่องที่นำเสนอต้องเป็นเรื่องที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับวิชาการเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือทางด้านพืช โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
Students should research and analysis of matters related to academic crop production technology or plant science by gathering the details from documentation; text book, journal (Published in Thai-English), electronic media, etc., exchange
knowledge and discussion to summarize the content of the story. The subject matter must be presented to the event is a up to date academic progress or problem of crop production technology or plant sciences with the approval of division.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47