เมนูหลัก

ทป495การปฏิบัติงานฟาร์ม 1
Farm Practice 1
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร15:00-18:00FT(ประมง) 1301106L230108122W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
นายประเสริฐ ประสงค์ผล
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 อังคาร16:00-19:00ฟาร์มการประมง709L1055W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
สำรองให้:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 1 ขึ้นไป10-5-5
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการทรัพยากรทางน้ำ การตลาดสัตว์น้ำ เพื่อความรอบรู้และประสบการณ์ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะ

Providing students with an integrated practice in aquaculture, aquatic resource management, fish marketing to gain knowledge and experience from agencies within and outside the university with the approval of the Faculty.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47