เมนูหลัก

บธ201ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
Modern Agribusiness
สังกัดบริหารธุรกิจ, ส่วนกลางหลักสูตรบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:30-11:00ศร304125C1481471W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
29 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร13:00-14:30ศร201_1125C2792763W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อลงกต กองมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
29 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 อังคาร11:00-12:30ศร301125C80773W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร301125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 1350135W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบกลุ่มไปรวมกลุ่มที่ 2
Course Description
ศึกษาถึงการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร ประเภทของธุรกิจการเกษตร การพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจการเกษตรและการบริหารธุรกิจการเกษตร ระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตร การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Future contract) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การตลาดสินค้า
เกษตรและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
Study of agriculture and agribusiness. Categories of agribusiness. The development and launch agribusiness and agribusiness management. Supply chain system of agribusiness. The Agricultural Futures Trading (Future contract)
in derivatives market. Marketing and distribution channels of agricultural products. International agribusiness.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47