เมนูหลัก

กจ202การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
Organization Management and Leadership
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:10201212, กจ310, กจ311, กจ323, กจ405, กจ412, กจ412
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:30-11:0080-201147C1431421W    
  ศุกร์09:30-11:0080-201147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-503
27 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-503
22 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Assistant Professor Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร14:30-16:0080-301147C1941922W    
  ศุกร์14:30-16:0080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
27 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
22 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
ลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการจัดการ หน้าที่ต่างๆในการบริหารเช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาแนวความคิดในการบริหารยุคใหม่ ได้แก่ การพัฒนาองค์การ
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ศึกษาถึงนิยาม และบริบทของภาวะผู้นำ บทบาทผู้นำ ความร่วมมือของบุคคลทุกระดับในองค์การต่อผู้นำ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำ The nature of the organization and administration
The evolution of the concept of management. The administrative functions such as planning, organizing. Supplying individuals to work Directing and controlling, including the concept in the management of the new organization
include developing a Management by Objectives and Quality. Studies to define And the context of the leadership role of the party leadership, cooperation at all levels in the organization leaders. The development of leadership capabilities.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47