เมนูหลัก

คม320ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม250 หรือ
คม253 และ คม254 หรือ
คม250 หรือ
คม250
รายวิชาต่อเนื่อง:30302205, ชว300, ชว444, ทก330, ทก331, ทช322, ทช740, ทน320, ทอ320, ผส350, ผส366, พร421, พล452, สศ200, สศ200, สศ304, สศ401, สศ474, สศ520
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30วิทย์ 1108105C15010347W    
  ศุกร์08:00-09:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-304
30 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
27 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 ชุมพร
  01 อังคาร10:00-11:30302716C401327W    
  ศุกร์10:00-11:30302716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 2
40-2-38
40-7-33
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
กรดเบสและบัฟเฟอร์โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของโมเลกุลที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนกรดนิวคลีอิกเอนไซม์และวิตามินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุลเช่นเมตาบอลิสมที่สำคัญโดยเฉพาะวิถีไกลคอไลชีสวัฏจักรเครบส์วิถีเพนโตฟอสเฟตการ
สังเคราะห์และการสลายไขมันกรดนิวคลีอิกและโปรตีน
Acid- base and buffer, chemical structure, properties of important biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins and their qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis pathway,
Kreb's cycle, pentose phosphate pathway.The synthesis and degradation of nucleic acid and protein.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47