เมนูหลัก

ทอ320เคมีอาหาร
Food Chemistry
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม320 หรือ
คม320
รายวิชาต่อเนื่อง:ทอ321, ทอ321
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:30-12:00EA 201103C21210W    
  ศุกร์10:30-12:00EA 201103C      
  อังคาร13:00-16:00EA 409103L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: -
  02 อังคาร10:30-12:00EA 201103C21192W    
  ศุกร์10:30-12:00EA 201103C      
  ศุกร์13:00-16:00EA 409103L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: -
Course Description
องค์ประกอบต่างๆ ของอาหาร โครงสร้าง สมบัติทางเคมี เคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร เช่น น้ำ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน สารอาหารอื่นๆ และสารเจือปนอาหาร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพขององค์ประกอบเหล่านี้เนื่องจากปฏิกิริยาทาง
เคมีในระหว่างกระบวนแปรรูป การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ สารพิษในอาหาร
Composition of foods and their structure, chemical, physical and functional properties; including water, carbohydrates, protein, lipids, other nutrients and food additives. Changes of food properties due to chemical reaction
occurring during processing, storage and utilization, toxin in foods.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47