เมนูหลัก

ทอ350วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering 2
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทอ250
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-10:00EA 201103C642W    
  ศุกร์09:00-10:00EA 201103C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: -
Course Description
หลักการของหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร ได้แก่ การระเหย แผนภูมิไซโครเมทรี และการทำแห้ง การทำความเย็น การแช่แข็ง การใช้ความร้อน การสกัด การกรอง การผสม และการลดขนาด

Principles of unit operations in food engineering such as evaporation, psychrometric chart and dehydration, refrigeration, freezing, thermal processing, extraction, filtration, mixing and size reduction.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47