เมนูหลัก

ทอ370การแปรรูปอาหารอินทรีย์และการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
Processing of Organic Foods and Food Production for Environment
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00EA 201103C42420W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญและแนวโน้มของเกษตรอินทรีย์และอาหารอินทรีย์ หลักการแปรรูปอาหารอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการแปรรูปอาหารอินทรีย์ ความหมายและความสำคัญของการผลิตอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการลดมลพิษและปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด
การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากของเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฉลากคาร์บอนและเครื่องหมายแสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Importance of organic foods, organic food processing basics, organic foods standards and organically produced foods code of practice for organic food processing, definations and importances of food production for environment, uses of cleaner technology for reduce pollution
and wastes from their sources,value adding and utilizing of waste from the processing of main products, factors affecting environmental friendly food production, energy conservation in food processing, carbon and environmental labels.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47