เมนูหลัก

ทช281การศึกษาหัวข้อสนใจ
Selected Topic
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00TBA(แพร่)TBAC651W    
  อังคาร15:00-18:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 36-5-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
เลือกศึกษาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเพื่อทำงานวิจัยภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Students select interested topic and conduct mini project under lecturer supervision

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47