เมนูหลัก

พล451เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
Fisheries Processing Technology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C52520W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ. สาขาการประมง 4 ปี รหัส 59
  02 พฤหัสบดี10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C52943W    
  ศุกร์09:00-12:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 59
  03 พฤหัสบดี10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C47425W    
  เสาร์13:00-16:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 ชุมพร
  01 จันทร์15:00-17:00307716C35305W    
  ศุกร์13:00-16:00LAB3701C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 3
การประมง ปี 2 ขึ้นไป
ปี 3 ขึ้นไป
35-17-18
35-11-24
35-0-35
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 403
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการ เคมี-กายภาพ และชีวเคมีของสัตว์น้ำและสาหร่าย สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ การเก็บรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมง การเพิ่มคุณค่าของสัตว์น้ำและสาหร่ายเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

The situation of marketing requirement, Nutritional, physicochemical and biochemical properties of aquatic animals and algae, Causes of quality deterioration, Preservation and product design, Quality and standard of fishery products,
Enhanced utilization of commercial aquatic animals and algae, Product-waste utilization.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47