เมนูหลัก

สศ241การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ351, สศ440, สศ451
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 25124W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ สวก
Course Description
พัฒนาการของการเลี้ยงสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ และการผสมพันธุ์สัตว์ปีก อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์พื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์ปีก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ การตลาดสัตว์ปีก โรคสัตว์ปีกและการป้องกัน

Evolution of poultry farming, basic anatomy and physiology of poultry, various types of poultry and poultry breeding, poultry feed and feeding, poultry housing and basic equipments, basic principles regarding the production of various
types of poultry, poultry marketing, poultry diseases and prevention
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47