เมนูหลัก

สศ355โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร
Swine Housing and Equipments
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลิตสุกร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สศ243
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00AT 1203112C603723W    
  ศุกร์13:00-16:00ฟาร์มสุกร112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 พฤหัสบดี13:00-15:00AT 1203112C451926W    
  ศุกร์13:00-16:00ฟาร์มสุกร112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์07:00-23:00TBA(วิทย์)105C15114W    
  อาทิตย์07:00-23:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ สวก
Course Description
ความรู้พื้นฐานสำหรับการสร้างโรงเรือนสุกร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรือนสุกร ความต้องการพื้นฐานของโรงเรือนสุกรและการควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ระบบโรงเรือนสุกร การคำนวณหาจำนวนคอกเลี้ยงสุกร ลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร รวมถึงโรงเรือน
จำหน่ายสุกร ระบบและอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสุกร อุปกรณ์การให้น้ำและการให้อาหาร อุปกรณ์พื้นฐานในการจัดการของเสีย และระบบโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge for swine house construction, physical environment of swine house, basic requirement of swine house and environmental temperature control, swine housing systems, how to calculate the requirement of swine pens,
house and equipment of swine including shipping loading swine house, chasing swine systems and equipment, drinking and feeding equipment, basic equipment of waste management and environment-friendly swine housing systems
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47