เมนูหลัก

พส210พืชสวนประดับเบื้องต้น
Fundamental of Ornamental Horticulture
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส360, พส360
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00L เนื้อเยื่อ117C503614W    
  พุธ11:00-14:00L เนื้อเยื่อ117L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
 ชุมพร
  01 พุธ07:00-09:00306716C50482W    
  พุธ09:00-12:00306716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของพืชสวนประดับ การจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชโดยรวม สถานเพาะชำ โรงเรือน และการจัดการฟาร์ม หญ้าสนาม การดูแลรักษาพฤกษชาติ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออกดอกทั้งภายในและภายนอก ปัญหาที่มักพบระหว่างการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับพร้อมทั้งกรณีศึกษา
The subject consists of describing and identifying plants, techniques of plant propagation techniques of ornamental horticulture including greenhouse and nursery production, turf management, internal and external factors affecting growth
and development, cultural practicing, plant pests and their control, harvesting and post-harvest practicing, ornamental horticultural crop business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47