เมนูหลัก

พส499สัมมนา
Seminar
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:00อาคาร 77122C604812W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
Course Description
นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการค้นคว้าและวิเคราะห์ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการทางด้านพืชสวน พร้อมเรียบเรียงเนื้อหาและเรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นในรูปแบบภาคบรรยาย และหรือภาคโปสเตอร์ สามารถจัดทำสื่อโดยโช้โปรแกรมสำเร็จรูปและสามารถนำเสนอเนื้อหาที่สืบค้นได้ในที่สาธารณะ

The students are assigned to search and analyze the interested topics regarding to horticultural crops. They should be able to use the available software to prepare and present a public presentation either oral and/or poster on the topic.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47