เมนูหลัก

มพ202การจัดการพลังงานสำหรับการเกษตรและชีวิต
Energy Management for Agriculture and Life
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, ส่วนกลาง(แม่โจ้แพร่)
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00N107:811811C30822W    
  จันทร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
แนวคิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพในภาคการเกษตร แนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการพลังงานในระบบผลิตภาคการเกษตร(ระดับชุมชน) ด้วยการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานการผลิต ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ผลตอบแทนการผลิตภาคการเกษตร
การจัดการพลังงานภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานวิเคราะห์และวางแผนอย่างเป็นระบบต่อการจัดการพลังงานทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคมจากโครงการด้านบริหารจัดการพลังงานภายในชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพลังงานชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการวางพลังงานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษารูปแบบการเขียนโครงงานและการนำเสนอแผนพลังงาน ซึ่งมีสามารถเรียบเรียงเนื้อหา ข้อมูล ขั้นตอน/กระบวนการ แผนการทำงาน ที่ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยหลักการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน
Concepts of energy management in everyday life and occupation in agriculture. Guidelines for energy conservation. Applying Sufficiency Economy Philosophy and Thai Wisdom to Energy Management. Economic concepts and energy management in agricultural production systems
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47