เมนูหลัก

ทพ321โรคพืชวิทยา
Plant Pathology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00306716C30282W    
  ศุกร์09:00-12:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาแนวคิดของวิชาโรคพืช ประวัติ ความสำคัญของโรคพืช การพัฒนาการของเชื้อสาเหตุโรคพืช การเกิดโรคในพืช การวินิจฉัยโรคพืช การจำแนกโรคพืช การแยกเชื้อและการเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืช การทดสอบความสามารถในการก่อโรคกับพืช สาเหตุของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิต และการควบคุมโรคพืชโดยวิธีผสมผสาน

Concepts of plant pathology, history and importance of plant diseases, development of plant pathogens, emerging diseases, diagnosis, identification of plant diseases, isolation and culture of pathogenic plant, pathogenicity test (Koch’s Postulate), plant diseases caused
by living organisms and non-living thing and integrated of plant disease control.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47