เมนูหลัก

ทพ331ระบบการทำฟาร์มและการจัดการฟาร์มเชิงการค้า
Commercial Farming Systems and Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00FP101:813813C1073W    
  จันทร์15:00-18:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
6-6-0
2-1-1
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00403716C1587W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00แปลงไม้ผล711L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปณิดา กันถาด
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 1 ขึ้นไป15-7-8
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การจัดการฟาร์มเชิงการค้า โดยการศึกษาโครงสร้างการผลิต การวางแผนการผลิตพืช และหลักการทำบัญชีครัวเรือน หรือในระบบฟาร์ม การจัดการฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนการตลาดพืช เช่น การจัดการด้านแผนการตลาดและการขาย การศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตพืช
ศึกษาดูงานนอกสานที่โดยการเยี่ยมชมกิจการฟาร์มพืชที่ประสบความสำเร็จ ปฏิบัติงานฟาร์มในฟาร์มพืชของทางมหาวิทยาลัย
Commercial farm management, study on the structure of production, planning for crop production, household accounting of farm system, Farm management for tourism, marketing, management plan market and sales management,
study on innovation related manufacturing industry plants, field trip, practice in university farm.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47