เมนูหลัก

ทพ450เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว310 หรือ
พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FP101:813813C30273W    
  ศุกร์16:00-19:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 4
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
19-19-0
8-8-0
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 จันทร์10:00-12:00405716C25196W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00LAB2701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 425-18-7
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญในทางเกษตร กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพและผลผลิตที่สูง การตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความบริสุทธิ์ของเมล็ดพืช การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เทคนิคการดูแลรักษาเมล็ดพืชทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ
ตลาดของเมล็ดพันธุ์พืช ภายใต้กฎสากลในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และ กฎการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่บัญญัติโดยสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
The structure and characteristics of the seeds of economic importance, factors involved in seed production, quality and high yield seed production, inspection by the determination of seed purity, changes in physiology, technical treatment pre- and post-harvest grain,
and storage of seed with good quality. seeds marketing, under International Rules for Seed Testing, International Seed Testing Association, ISTA and Association of Official Seed Analysts, AOSA.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47