เมนูหลัก

ทพ301เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
Agronomy Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00FP101:813813C20146W    
  พุธ14:00-17:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 3
8-8-0
6-6-0
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ สุภาแสน กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N108:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 1248W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 212-4-8
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความสำคัญทางอาหารและเศรษฐกิจ ถิ่นกำเนิด แหล่งผลิตที่สำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกพันธุ์ปลูก เทคนิคการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปพืชไร่ และการตลาดของพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชเมืองหนาวต่างๆ งา อ้อย สัปปะรด ปาล์มน้ำมัน ยาสูบ ยางพาราและพืชพลังงานทดแทน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Study on the importance of food and Economy, the origin, production area, botanical properties, and appropriate environment. Selection of varieties, planting techniques, cultivation, harvesting, the post-harvest technology,Field crops processing and marketing on agronomy
that are important to the economic and industrial sectors, including rice, maize, sorghum, barley, Legumes, Cereal crops, sesame, sugarcane, pineapple, palm oil, tobacco, rubber and renewable energy plant resources to meet the international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47