เมนูหลัก

ทพ411เทคโนโลยีการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Plant Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00FP101:813813C20164W    
  ศุกร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 419-16-3
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความสำคัญและการตลาดของการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบของการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ผลิตโดยไม่ใช้ดิน สารละลายธาตุอาหารและการจัดการสารละลายธาตุอาหาร การจัดการโรคและแมลงศัตรู มาตรฐานการผลิตพืชโดยไม่ใช้ดินตามหลักการรับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Importance and marketing of soilless plant production. Form and system of soilless plant production. Factors affecting plant growth of soilless culture. Nutrient solution and nutrient solution management. Management of diseases and pests. The standard of soilless
plant production is based on the certification of the Department of Agriculture and International. Or related agencies
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47