เมนูหลัก

กป271ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกิจสังคม
Introduction of Socioeconomics
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00303/2 : 801801C706010W    
  อังคาร15:00-18:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 266-60-6
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
31 ส.ค. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ ลักษณะเศรษฐกิจสังคมเมืองและชนบท รวมถึงเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือนและระดับชาติ ระบบเศรษฐกิจโลก
มีฝึกปฏิบัติในการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและป่าไม้
The theatrical foundation of microeconomics and macroeconomics; Demand and supply theory; Production theory; Consumer theory; Gross domestic product; International trade; Socioeconomics of urban and rural including socioeconomic of household and country;
Economy system; Study practice socioeconomics of agricultural and forestry community.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47