เมนูหลัก

มพ201เทคโนโลยีพลังงานสำหรับการเกษตรและชีวิต
Energy Technologies for Agriculture and Life
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, ส่วนกลาง(แม่โจ้แพร่)
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00N106:811811C30237W    
  พุธ10:00-13:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
สำรองให้:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทุกชั้นปี30-23-7
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรี
Course Description
สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน เช่น สถานการณ์พลังงานโลก สถานการณ์พลังงานในเอเชียสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย เป็นต้น แหล่งของพลังงานและความสำคัญของพลังงานต่อระบบนิเวศ มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน การผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคคมนาคมขนส่ง เป็นต้น เทคโนโลยีพลังงาน เช่น กระบวนการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน
การจำแนกชนิดและประเภทของพลังงานในปัจจุบัน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานใต้พิภพ ห่วงโซ่อุปทานของพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในประเทศ เป็นต้น รูปแบบพลังงานที่ใช้ในการเกษตรและชีวิต เทคโนโลยีพลังงานในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญากับการใช้เทคโนโลยีพลังงาน การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พลังงาน เช่น การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การประเมินต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการอุปโภคบริโภคพลังงาน เป็นต้น
Current energy situation, such as the global energy situation, energy situation in Asia, energy situation in Thailand, etc. Source of energy and the importance of energy to the ecosystem. Man with power Environmental issues from energy use, such as environmental problems from energy use, industrial
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47