เมนูหลัก

ปม531นโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากร ป่าไม้อย่างยั่งยืน
Policy and Planning for Sustainable Forest Resource Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, การจัดการป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 20020W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 อังคาร14:00-16:00TBA(แพร่)TBAC25619W    
  พฤหัสบดี14:00-17:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N202:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
แนวคิด หลักการ ทางนโยบายและการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน วิวัฒนาการการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของสังคมไทย กระบวนการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายของรัฐ การวิเคราะห์และกระบวนการกำหนด
นโยบายทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และเทคนิควิธีในการวางแผน แนวโน้มเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนทรัพยากรป่าไม้ในอนาคต
Concepts, principles, policies and sustainable of forest resources planning; evolution of forest resources management based on Thai society; processes of laws analysis on natural resources and environmental and state policies; the relationship
between the analysis and definition of forest resource policy including strategic goals, strategies, future trends of action plans and planning for forest resources.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47