เมนูหลัก

สด282การออกแบบกราฟิก
Graphic Design
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด103
รายวิชาต่อเนื่อง:สด284, สด285, สด314, สด316, สด384
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-17:0080-310147C503812W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 ศุกร์13:00-17:00IC 106143C502921W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  03 จันทร์13:00-17:00IC 106143C501931W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  04 อังคาร13:00-17:00IC 106143C50446W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประเภท4ปี เทียบเข้าเรียน(เท่านั้น)
Course Description
สามารถใช้ทักษะการจัดการภาพ ข้อความ พื้นฐานทักษะวาดภาพพื้นฐาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้และสามารถออกแบบกราฟิก เรียนรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นด้านการตลาด ด้านสังคมวัฒนธรรมให้โดดเด่น สร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการประยุกต์
ผสมผสานเทคนิคและสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิกและแก้ไขปัญหาเพื่อการสื่อสาร ในรูปแบบสื่อที่หลากหลาย เช่น สื่อออฟไลน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โฆษณา แอนิเมชั่น โทรทัศน์และภาพยนตร์
Management skills of visual art, image and text management. Basic drawing skills and using computer software to apply in graphic design. The principle of relationship between design and environmental, economic, social and cultural impact. Explore new
experiences from applying techniques of visual art to communicate directly to the target. Using creative thinking to design and solve the problems of communication in varieties of media such as offline media, printing, online media, advertising, animation, television, and films.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47