เมนูหลัก

สด482นิทรรศการร่วมสมัย
Contemporary Exhibition
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สด389
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00DC106143C92866W    
  อังคาร10:00-12:00DC106143L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 อังคาร10:00-12:00บรรยาย 2143C503317W    
  อังคาร12:00-14:00บรรยาย 2143L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พงศ์กฤตน์ ภูริชพิสิฐกร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ประเภท4ปี เทียบเข้าเรียน(เท่านั้น)
Course Description
การออกแบบและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนิทรรศการร่วมสมัย โดยผสมผสานสื่อหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ สู่การนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสารดิจิทัล ที่มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงานนิทรรศการที่มีความเป็นดิจิทัล

Design and publishing of works in the form of contemporary exhibitions by combining media or digital innovations into presentations of digital media creations, with the objective of creating digital style exhibitions.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47