เมนูหลัก

10700307ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
English Skill for 21st Century
สังกัดศิลปศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง: 10700309, 10203451, 10700309, 10700310, 10700311, 10700312, 10700313, 10700314, 10700315, 10700316, 10700317, 10700318, 10700319, 10700320, 10700321, 10700322, 11204301, 11210271, 11210272, 11210373, 11210374, 11210475, 11210476, 11221301, ศท141, ศท243, ศท348, ศท348
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60555W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C62602W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60555W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุรัช สุนันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C61610W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C614417W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์สิริน ไทยตรง
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-507
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-507
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์สิริน ไทยตรง
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์บุษกร ยอดทราย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 จันทร์15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102C604416W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์สิริน ไทยตรง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-410
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ภัทธีรา อินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60573W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-504
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ภัทธีรา อินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-504
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  13 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  14 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ดวงชีวา ทิพย์แดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  15 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ดวงชีวา ทิพย์แดง
อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ
อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร303
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 จันทร์15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102C604713W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  20 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C604416W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  21 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C603426W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ดวงชีวา ทิพย์แดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  22 อังคาร13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ดวงชีวา ทิพย์แดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์สิริน ไทยตรง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  23 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C64613W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ดวงชีวา ทิพย์แดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์สิริน ไทยตรง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร10:00-12:00S1.LAB : 801801C201010W    
  ศุกร์10:00-12:00S2.LAB : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
สำรองให้:หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
10-4-6
10-6-4
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: บช+ทช
  02 จันทร์17:00-21:00TBA(แพร่)TBAC11110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
สำรองให้:หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-10-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 207 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: บช2ปี
Course Description
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 เน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยมีเนื้อหาที่พื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21

English for communicative purposes on higher level; English skill for 21st Century in everyday life focusing on vocabulary, grammar, listening, speaking, reading and writing; based on English for 21st Century content.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47