เมนูหลัก

10305111คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
Mathematics for Agriculture
สังกัดวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-12:30วิทย์ 2507/2105C83830W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30วิทย์ 2507/2105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์11:00-12:30วิทย์ 2105105C82820W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30วิทย์ 2105105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 126 ห้อง PT118
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 อังคาร14:30-16:00วิทย์ 2105105C93930W    
  ศุกร์14:30-16:00วิทย์ 2105105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-506
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-506
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อลงกต กองมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 จันทร์09:30-11:0080-301147C806911W    
  พฤหัสบดี09:30-11:0080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 จันทร์09:30-11:00ศร201_1125C80800W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์08:00-09:30ศร201_1125C807010W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 อังคาร13:00-14:3080-301147C83812W    
  ศุกร์13:00-14:3080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-504
1 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-504
25 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร13:00-14:3080-301147C80080W   CLOSED 
  ศุกร์13:00-14:3080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
อัตราส่วนและร้อยละ จำนวนจริง การวาดกราฟ 2 มิติ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้นเพื่อการจัดการทรัพยากรทางเกษตร แคลคูลัสเบื้องต้น
(ลิมิต อนุพันธ์ และอินทิกรัล ของฟังก์ชันพีชคณิต) และการประยุกต์ทางการเกษตร
Ratios and percentages, real numbers, drawing 2D graphs, solving system of linear equations, introduction to linear programming for agricultural resource management,
introduction to calculus (limits, derivatives and integrals of algebraic functions) and its applications in agriculture.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47