เมนูหลัก

11207101การบัญชีขั้นต้น
Principles of Accounting
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:11207102, 11207201, 11207211, 11207331, 11207332, 11207350, 11207431
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00201 : 801801C1046W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
สำรองให้:หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-4-6
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: บช4ปี
  02 พฤหัสบดี17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC11110W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
สำรองให้:หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 110-10-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: บช2ปี
Course Description
หลักการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และกิจการพาณิชยกรรม สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี

Principles of accounting; accounting cycle; financial statements preparation for servicing and merchandising firms; general journal; special journals; control account and subsidiary ledger; value added tax ; accounting professional ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47