เมนูหลัก

พส302ไม้ผลเบื้องต้น
Introduction to Pomology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส415, พส416, พส417, พส419, พส445, พส455
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การจัดจำแนกประเภทผลไม้ ลักษณะประจำพันธุ์ของผลไม้แต่ละชนิด ชีววิทยาของลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ดของผลไม้แต่ละชนิด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนผลไม้ เช่น การขยายพันธุ์ การเลือกพื้อนที่ ระบบการปลูก เป็นต้น

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47