เมนูหลัก

พส303กล้วยไม้เบื้องต้น
Introduction to Orchidology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส450, พส450, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความและเป็นมาของกล้วยไม้ กล้วยไม้กับพืชใกล้เคียง นิเวศวิทยาของกล้วยไม้ตลอดถึงการจัดหมวดหมู่ของกล้วยไม้ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลต่างๆ รวมถึงวิธีการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47