เมนูหลัก

พส350เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล
Fruit Crop Propagation Technology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00บรรยายไม้ผล115C110W    
  อังคาร09:00-12:00บรรยายไม้ผล115C      
  จันทร์13:00-17:30บรรยายไม้ผล115L      
  อังคาร13:00-17:30บรรยายไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล รหัส 5901102513
Course Description
ศึกษาถึงลักษณะทางสรีรวิทยาของผลไม้แต่ละตระกูล เพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมและเทคนิคเฉพาะอย่างที่ใช้ในการขยายพันธุ์ เช่น การเพาะเมล็ดไม้ผล ที่มียาง การเปลี่ยนยอดบนต้นหรือใส่ถุง ซึ่งอาจข้ามสกุล-ชนิด โดยที่อยู่ตระกูลเดียวกัน และการใช้สารเร่งพวกฮอร์โมน
ต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์
This subject studies on plant physiology of fruit crops in each family to learn the techniques on proper or unique propagation techniques for each crop, e.g., seed raising for gummy crops, top working or budding of different species or genera, within the same family,
and the uses of plant hormones or growth regulators on propagation.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47