เมนูหลัก

พส450เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
Orchid Production Technology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พส303 และ พส330 หรือ
พส303 และ พส330
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตดอก ต้นและเมล็ด โดยการศึกษาสรีรวิทยาของกล้วยไม้ในส่วนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การออกดอก การเจริญเติบโตของเมล็ดและดอก หลังจากตัดออกจากต้น ตลอดจนวิธีการเก็บรักษาผลที่มุ่งเพื่อการตลาดภายในและต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ การผลิต
การผลิตกล้วยไม้ และการตลาด
No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47