เมนูหลัก

พส454ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
Industrail Fruit Crops 1
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ไม้ผลอุตสาหกรรมที่สำคัญทางภาคเหนือ การปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ ชา กาแฟ เป็นต้น ชนิดและพันธุ์ การขยายพันธุ์ ระบบการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ขบวนการผลิตเป็นอุตสาหกรรม การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการตลาด

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47