เมนูหลัก

พส455ไม้ผลอุตสาหกรรม 2
Industrial Fruit Crops 2
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พส201 หรือ
พส302
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิทยาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขบวนการพัฒนาการผลิต ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกชนิดพันธุ์ แหล่งปลูก สภาพดินฟ้าอากาศ การเจริญเติบโต การออกดอกติดผล การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลขนาดเล็กจำพวกองุ่น สตรอเบอรี่ เชอรี่ บลูเบอรี่ ราสพ์เบอรี่ การเก็บเกี่ยว
การบรรจุหีบห่อ โรคและแมลง การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแปรรูป
No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47