เมนูหลัก

จป111การประมงทั่วไป
General Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาในภาพรวมเกี่ยวกับทรัพยากรประมงในประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ การตลาดสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญทางการประมง

Overview of fisheries resources in Thailand, aquatic animal catching, aquaculture, aquatic animal nutrition, fisheries management technology, marketing, goods product processing, important of law and regulations in fisheries

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47