เมนูหลัก

จป111การประมงทั่วไป
General Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-11:00FT(ประมง) 1203106C42384W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เกษตรเคมี
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00FT(ประมง) 1301106C1501473W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ศึกษาในภาพรวมเกี่ยวกับทรัพยากรประมงในประเทศไทย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ การตลาดสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญทางการประมง

Overview of fisheries resources in Thailand, aquatic animal catching, aquaculture, aquatic animal nutrition, fisheries management technology, marketing, goods product processing, important of law and regulations in fisheries

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47