เมนูหลัก

ดป300หลักปฐพีศาสตร์
Fundamentals of Soil Sciences
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, ปฐพีศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:กธ422, ดป422, ดป423, ดป423, ดป426, ดป431, ดป431, ดป432, ดป432, ดป433, ดป433, ดป433, ดป434, ดป434, ดป435, ดป436, ดป436, ดป441, ดป443, ดป443, ดป444, ดป446, ดป447, ดป451, ดป452, ดป461, ดป471, ดป471, ดป473, ดป473, ดป474, ดป475, ดป475, ดป481, ดป483, ดป484, ดป484, ดป485, ดป488, ดป525, ดป532, ดป533, ดป534, ดป535, ดป536, ดป537, ดป542, ดป543, ดป548, ดป549, ดป554, ดป571, ดป572, ดป573, ดป581, ดป582
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสัมพันธ์ของดินต่อพืช กำเนิดและการจำแนกดิน สมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางจุลชีวของดิน ธาตุอาหารพืชในดิน หลักเบื้องต้นของการจัดและการอนุรักษ์ดิน การเตรียมดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูก
และการจัดการน้ำ
The relationship of soil to plants, Soil Genesis and classification, Soil chemical, Soil Physical and Soil Micro properties, Plant nutrition in soil, Principles of management and Soil conservation,
Preparation and fertilizer Usages for crop production and water management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47