เมนูหลัก

กป493การศึกษาหัวข้อสนใจ
Selected Topic
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30TBA(แพร่)TBAC20182W    
  ศุกร์15:30-17:00TBA(แพร่)TBAC      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กป 60 2 ปี
Course Description
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคำแนะนำของผู้สอน แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานตามรูปแบบที่กำหนด

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47