เมนูหลัก

ศท141ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
รายวิชาต่อเนื่อง:10700309, 10700321, กท301, ศท142, ศท243, ศท248, ศท273, ศท342, ศท343, ศท343, ศท348
รายวิชาเทียบเท่า:ศท141, 10700308
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00ศกฬ เรียน1110C60600W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ เรียน1110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สิริน ไทยตรง
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร305
20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร303
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์08:00-10:0080-503147C60582W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-503147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์08:00-10:0080-504147C60582W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-504147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-506
20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-505
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 จันทร์08:00-10:00สังคม 609102C60573W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สังคม 609102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร10:00-12:00ศกฬรับรอง2110C60600W    
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬรับรอง2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  06 อังคาร10:00-12:0080-503147C603723W    
  ศุกร์10:00-12:0080-503147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 จันทร์10:00-12:00ศกฬ เรียน1110C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศกฬ เรียน1110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC405
16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  08 อังคาร08:00-10:00ศกฬ เรียน2110C60564W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ เรียน2110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 อังคาร08:00-10:0080-503147C32302W    
  ศุกร์08:00-10:0080-503147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ปาริฉัตร พิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-507
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร08:00-10:0080-504147C604812W    
  ศุกร์08:00-10:0080-504147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สิริน ไทยตรง
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC403
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 102 ห้อง สังคม 106
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร10:00-12:00S2.LAB : 801801C50482W    
  ศุกร์10:00-12:00208 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อลิษา อินจันทร์
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อโนชา สุภาวกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กช+ผส
  02 อังคาร13:00-15:00S2.LAB : 801801C50428W    
  ศุกร์13:00-15:00S1.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อโนชา สุภาวกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อลิษา อินจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: พท+รศ
Course Description
ศึกษา และ ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระดับเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียนตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีในการเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับต่อไป

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47