เมนูหลัก

ศท142ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศท141 หรือ
ศท141 หรือ
ศท141
GE
รายวิชาต่อเนื่อง:ภอ202, ภอ203, ภอ213, ภอ214, ภอ215, ภอ216, ภอ216, ภอ217, ภอ218, ภอ218, ภอ219, ภอ221, ภอ222, ภอ223, ภอ224, ภอ231, ภอ311, ภอ314, ภอ317, ภอ321, ภอ322, ภอ323, ภอ324, ภอ326, ภอ402, ศท143, ศท241, ศท241, ศท241, ศท243, ศท243, ศท243, ศท243, ศท245, ศท245, ศท246, ศท247, ศท247, ศท344, ศท344, ศท347, ศท347, ศท347, ศท348, ศท348, ศท349, ศป042, ศป042
รายวิชาเทียบเท่า:ศท142, 10700307
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-506
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-506
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-409
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-409
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60582W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์วินัย แสงแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-408
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-408
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 จันทร์13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102C61601W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
สำรองให้:วิทยาการสมุนไพร ปี 4 ขึ้นไป1-1-0
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60519W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC406
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC406
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สิริกัญญา สงวนพงษ์
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
อาจารย์อนงค์กร เทรล
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศิริเพชรรัตน์ ด้วงเงิน
อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  13 อังคาร08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C60591W    
  ศุกร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อนงค์กร เทรล
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิต
อาจารย์ภัทธีรา อินใจ
สอบกลางภาค: 31 ส.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร10:00-12:00208 : 801801C35278W    
  ศุกร์10:00-12:00S1.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 2
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 2
10-9-1
19-17-2
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กช+รศ
  02 อังคาร13:00-15:00S1.LAB : 801801C35332W    
  ศุกร์13:00-15:00S1.LAB : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
การจัดการชุมชน ชั้นปี 3
22-22-0
6-5-1
4-4-0
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
30 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ผส+พท
Course Description
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
Lap of English for communicative purposes on an intermediate level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaknig, reading, and writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations
in accordance with the cultures of English speakers
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47