เมนูหลัก

ศท142ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศท141 หรือ
ศท141 หรือ
ศท141
GE
รายวิชาต่อเนื่อง:ภอ202, ภอ203, ภอ213, ภอ214, ภอ215, ภอ216, ภอ216, ภอ217, ภอ218, ภอ218, ภอ219, ภอ221, ภอ222, ภอ223, ภอ224, ภอ231, ภอ311, ภอ314, ภอ317, ภอ321, ภอ322, ภอ323, ภอ324, ภอ326, ภอ402, ศท143, ศท241, ศท241, ศท241, ศท243, ศท243, ศท243, ศท243, ศท245, ศท245, ศท246, ศท247, ศท247, ศท344, ศท344, ศท347, ศท347, ศท347, ศท348, ศท348, ศท349, ศป042, ศป042
รายวิชาเทียบเท่า:ศท142, 10700307
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:3080-304147C60060W    
  อังคาร08:00-10:3080-304147C      
  จันทร์10:30-13:0080-304147L      
  อังคาร10:30-13:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ภัทธีรา อินใจ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: (สำหรับนักศึกษาตกค้าง นักศึกษาติด F เท่านั้น )
  02 พุธ08:00-10:0080-304147C60060W    
  พฤหัสบดี08:00-10:0080-304147C      
  ศุกร์08:00-10:0080-304147C      
  พุธ10:00-12:0080-304147L      
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-304147L      
  ศุกร์10:00-12:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ.นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกฯปีที่2และนศตกค้างตั้งแต่รหัสปี 64 ขึ้นไป64,63,62,61,60ขึ้นไป
Course Description
ศึกษาและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
Lap of English for communicative purposes on an intermediate level; English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaknig, reading, and writing; English learning strategies; application of language skills to real life situations
in accordance with the cultures of English speakers
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47