เมนูหลัก

ศท311การจัดการนันทนาการ
Recreation Management
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00N103:811811C803644W    
  พุธ11:00-13:00N103:811811L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สำรองให้: ทุกชั้นปี
เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 2
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 3
60-22-38
16-14-2
10-0-10
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: รายวิชาเลือกเสรี
Course Description
ไม่มีรายละเอียด

No Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47