เมนูหลัก

ศท021สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Social Sciences in Everyday Life
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
รายวิชาเทียบเท่า:10700101, ศท021
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:30ศร304125C1151150W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์08:00-09:30ศร204125C39390W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
  03 อังคาร14:30-16:00ศร302125C1007129W    
  ศุกร์14:30-16:00ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 จันทร์14:30-16:00ศร204125C1007129W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 จันทร์13:00-14:30ศร304125C1001000W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-404
12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-403
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 จันทร์13:00-14:30ศร204125C100928W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์11:00-12:30ศร304125C1005149W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร09:30-11:00ศร204125C100991W    
  ศุกร์09:30-11:00ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-504
12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-503
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์08:00-09:30ศร306125C1007426W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร08:00-09:30ศร304125C1201200W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์สุนันทา อินคำเชื้อ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร13:00-14:30ศร304125C1241231W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร304125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร13:00-14:3080-401147C1081071W    
  ศุกร์13:00-14:3080-401147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวกนกลักษณ์ ปารมี
อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 305
12 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี รอดชำนาญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 อังคาร10:30-12:00N203:811811C453510W    
  ศุกร์10:30-12:00N203:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
สำรองให้:พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
การจัดการชุมชน ชั้นปี 3
การจัดการชุมชน ชั้นปี 2
9-9-0
20-19-1
1-0-1
1-0-1
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-14:30302716C402911W    
  ศุกร์13:00-14:30302716C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 1
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ปี 1 ขึ้นไป
40-16-24
40-4-36
40-6-34
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและทำความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก
และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social occurrences; changes in Thai
society in relations to global society; analysis of social problems in the modern world
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47