เมนูหลัก

ศท021สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Social Sciences in Everyday Life
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:GE
รายวิชาเทียบเท่า:10700101, ศท021
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30ศร302125C100991W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Assistant Professor Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร13:00-14:30ศร302125C1001000W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พีรดา ประจงการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC406
15 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 อังคาร11:00-12:30ศร302125C1101100W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์พสุนิต สารมาศ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ราชกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 จันทร์08:00-09:30สังคม 211102C100982W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30สังคม 211102C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ฤทัยลักษมี กิจบุญชู
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 15 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 301
15 มี.ค. 2566 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์08:00-09:30113 : 801801C15123W    
  พฤหัสบดี08:00-09:30113 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: กช+ผส2ปี
Course Description
ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ในการอธิบายและทำความเข้าใจ รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก
และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social occurrences; changes in Thai
society in relations to global society; analysis of social problems in the modern world
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47